Gå til sidens indhold

Ph.d.-studerende og øvrige tidsbegrænsede forskerstillinger

Læs om aftalerne, der giver mulighed for at forlænge ansættelser i uddannelsesstillinger og tidsbegrænsede forskerstillinger.

Mulighed for forlængelse af ansættelsesperioder og bedømmelsesfrister

Det er lykkedes at lande en aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som giver universiteter, professionshøjskoler og øvrige videregående forsknings- og uddannelsesinstitutioner mulighed for at forlænge ansættelsen i uddannelsesstillinger og tidsbegrænsede forskerstillinger, for ansatte som er forsinket i deres ansættelsesforløb som følge af nedlukningen og de afledte effekter af COVID-19.

Ligeledes er der indgået aftale med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som giver De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) mulighed for at forlænge ansættelsen for medarbejdere, der er ansat i uddannelsesstillinger eller tidsbegrænsede forskerstillinger.

Hvem dækker aftalerne

Aftalen dækker ansatte i tidsbegrænsede uddannelsesstillinger (ph.d.-studerende og adjunkter/forskere) samt øvrige tidsbegrænsede forskerstillinger (postdocs og videnskabelige assistenter) ved universiteterne, Det kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen Aarhus, Designskolen Kolding samt sektorforskningsinstitutioner.

Aftalen dækker endvidere adjunkter ansat ved professionshøjskoler, erhvervsakademier, Medie- og Journalisthøjskolen, maritime uddannelsesinstitutioner. 

Aftalen på GEUS’ område dækker alle medarbejdere ved de Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), der er ansat i uddannelsesstillinger eller tidsbegrænsede forskerstillinger.

Forsinkelser sidestilles med forsinkelser som følge af fravær på grund af sygdom

Der findes i dag hjemmel i en række bekendtgørelser, aftaler og notater til at udskyde bedømmelsesfrister og forlænge midlertidige ansættelser i tilfælde af længerevarende sygdom.

I aftalen er der opnået enighed om, at forsinkelse som følge af coronakrisen umiddelbart må sidestilles med f.eks. en forsinkelse som følge af sygdom eller andet som den ansatte i uddannelsesstillingen eller den tidsbegrænsede forskeransættelse er uden skyld i. Aftalen giver således arbejdsgiverne mulighed for at forlænge ansættelser og udskyde frister i en periode svarende til hjemsendelsen og i særlige tilfælde længere, hvis der påviseligt er en længere forsinkelse.

Lokal ansøgningsprocedure

Aftalen giver mulighed for, at arbejdsgiver efter ansøgning fra medarbejderen, og efter en konkret og individuel vurdering, kan forlænge tidsbegrænsede ansættelser med den periode, som medarbejderen måtte have været hjemsendt som følge af covid-19.

Der er derfor tale om en aftale som i vidt omfang skal udfyldes og udmøntes lokalt på de enkelte institutioner.

Det vil derfor være op til de enkelte institutioner at udstikke rammer, procedurer og kriterier for forlængelser, herunder procedurer for hvorledes den enkelte berørte medarbejder skal søge om forlængelse.

DM anbefaler

At du skriver ned, hvilke konsekvenser corona-situationen har for din forskning og din resterende ansættelsesperiode.
Det vil med stor sandsynlighed være et krav i forhold til en imødekommelse af en ansøgning om forlængelse, at du kan dokumentere, at det er corona-situationen, der har forsinket dig. Ikke mindst hvis du søger om en længere forlængelse, end hjemsendelsen har varet. Her vil du skulle påvise og dokumentere at baggrunden for en længere forsinkelsesperiode skyldes corona-situationen.

At du er i tæt dialog med såvel din arbejdsgiver som din tillidsrepræsentant om de udfordringer, du oplever, og at du spørger ind til, hvilke procedurer du skal følge, hvis du skal søge om forlængelse.

Er du ph.d.-studerende, opfordrer vi dig til at være i tæt dialog med din vejleder, som kan være behjælpelig med en udtalelse om status på dit projekt i lyset af de forsinkelser, coronakrisen har medført. Det kan også være en hjælp for dig i forhold til en evt. revision af din ph.d.-plan og til halvårsevalueringerne.

Genåbning af universiteterne

Nedlukningen af vidensinstitutionerne har ramt både fastansatte og tidbegrænsede forskere og undervisere, og vi ved, at hjemmearbejde er en stor belastning for mange. Derfor har DM skrevet til forskningsordførerne, at regeringen bør se på at give universiteterne mulighed for at give de ansatte adgang til kontorer og delvist at genåbne den fysiske undervisning på universiteterne, der hvor det sundhedsmæssigt er forsvarligt.

Fredag 16. april blev det aftalt, at forskningslaboratorier på landets universiteter kan genåbnes.

Dette sker efter, at blandt andre DM har været i tæt dialog med Uddannelses- og Forskningsministeriet om dette.

Vi håber på en snarlig løsning for såvel biblioteker, arkiver mm., som vi også har opfordret til at genåbne.

DM presser på for økonomisk hjælpepakke

Selvom der er hjemmel til at forlænge ansættelser, er det nødvendigt, at Finansministeriet og de politiske partier prioriterer en økonomisk hjælpepakke til forskningsområdet. Det er vigtigt, så udgifterne til forlængelse ikke skal tages fra forskning og undervisning i de kommende år.

DM presser derfor vedvarende på for, at der skal indgås en aftale om en egentlig hjælpepakke til forskningsområdet.

DM har henvendt sig til samtlige forskningsordførere og til ministeren og peget på en række tiltag, som skal skabe tryghed hos den enkelte forsker. De tiltag vi peger på skal naturligvis hjælpe den enkelte forsker, men det skal også sikre, at vi i Danmark ikke taber værdifuld forskning på gulvet. De foreslåede tiltag er:

Etablering af pulje til postdocs og andre tidsbegrænset ansatte.

Etablering af særlig hjælpepakke til erhvervs-ph.d.’er.

Afklaring af retningslinjer for ophavsret ift. digital undervisning.

Plan for yderligere genåbning af forskningsinstitutioner, herunder alle laboratorier, arkiver og biblioteker.

Læs mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet og på Magisterbladet

 

Hvis du har behov for yderligere vejledning og hjælp i dialogen med din arbejdsgiver, så kontakt din DM tillidsrepræsentant på arbejdspladsen eller DM’s sekretariat.