Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

DM Leder mener

DM Leder udformer politikker, gode råd og redskaber, der understøtter god ledelse samt løn og gode arbejdsforhold for ledere i det private samt i kommuner, regioner og stat.

Ledelseskommissionen

DM Leder hilser ledelseskommissionen velkommen. I en tid hvor teknologiske og samfundsmæssige forandringer konstant udfordrer de offentlige institutionernes vilkår, er det vigtigere end nogensinde, at se på de offentlige lederes muligheder for at levere kvalitet i de offentlige kerneydelser. Der har gennem mange år i det offentlige været stort fokus på dokumentation, kontraktstyring, resultatmålinger etc., i troen på, at det var muligt at styre komplekse systemer efter faste fikspunkter. Det har imidlertid skabt et unødigt tungt apparat, der kvæler medarbejdernes arbejdsglæde samt lysten, viljen og mulighederne for at skabe forandring. Det er derfor tid til at prøve noget andet.

DM Leder mener, at innovation, samskabelse og disruption dagsordenen kræver et skarpt blik for, hvordan de nye muligheder kan fanges og omsættes til værdiskabende processer i de offentlige kerneydelser. Det fordrer empati og holistisk tilgang, samt forståelse for den faglige indsigt, metodiske principper og ikke mindst, hvordan dette kan omsættes indenfor de organisatoriske offentlige rammer. Tidens store omskiftelighed fordrer nytænkning, hvor der er behov for solid viden og indsigt, hvis ikke den offentlige sektor skal sande til i meningsløse måle/veje øvelser.

DM Leder oplever, at der blandt vore offentlige ledere findes en udstrakt grad af, forandringsvilje, innovative ideer og kreativitet, som vi vil opfordre ledelseskommissionen til at sætte fokus på. Det er en bunden opgave, at få skabt et nyt ledelsesrum i det offentlige, hvor vi kan skabe større værdi og sammenhængskraft i vore serviceydelser med respekt for de fagligheder, der i sidste ende er forudsætningen for en succesfuld implementering.

DM Leder hilser derfor ledelseskommissionen velkommen, og vi bidrager gerne med ideer til, hvordan vi giver det offentlige et innovativt og fagligt velfunderet velfærdsløft.

Tillidsbaseret ledelse og samarbejde

Til inspiration på både offentlige og private arbejdspladser og i arbejdet med implementering af ’Samarbejde om modernisering og tillid’ – populært kaldet tillidsreformen, har DM Leder udarbejdet dette holdningspapir om krydsfeltet mellem tillid, samarbejde og ledelse.

Papiret er tiltænkt DM’s ledermedlemmer og DM’s tillidsrepræsentanter. Intentionen er at papiret kan fungere som inspiration i det daglige samarbejde mellem ledere og ansatte på både offentlige og private arbejdspladser samt til at sætte fokus på rollefordeling, akademisk faglighed og dialog. Papiret er inspireret af principperne i tillidsreformen.

Samarbejde er et fælles anliggende mellem medarbejdere og ledelse

Et velfungerende samarbejde mellem medarbejdere og ledelse er baseret på tillid, dialog og fokus på kerneopgaven. Det er afgørende for at både ledere og medarbejdere kan levere opgaver effektivt og af høj kvalitet samt at både ledere og medarbejdere trives.

God ledelse og dygtige og engagerede medarbejdere er en forudsætning for effektive arbejdspladser, for bedre resultater og et godt psykisk arbejdsmiljø. Og god ledelse forudsætter at både ledere og medarbejdere har blik for hinandens legitime interesser, roller og funktioner på arbejdspladsen. Dermed har både medarbejdere og ledere et ansvar for at sikre god ledelse. Ledelsen har ansvar for at lede gennem tillid, for ansvarsuddelegering og fokus på kerneopgaven. Og medarbejderne har ansvar for et højt niveau i opgaveløsningen, at man søger dialogen, og for at have blik for ledelsens legitime rolle og interesser.

Tillid er et fælles projekt og både medarbejder og ledere har medansvar for tillidsbaseret ledelse. Medarbejdere har pligt til at være med til at skabe tillid, spille efter reglerne og anerkende ledelsens rolle. Tillid starter i det enkelte individ og skal indgå fra det øverste politiske niveau og skal ligeledes udøves af den samlede ledelse.

Samarbejde og ledelse skal tage afsæt i tillid og ansvar

Nøgleordet for tillidsbaseret ledelse er stærke relationer og samarbejde mellem medarbejdere og ledere. Tillid giver menneskeligt forandringskompetence, udbytterig dynamik, højere kvalitet og produktivitet samt mere tilfredse medarbejdere, hvilket sikrer det ledelsesmæssige rum og klima, så ledelsen kan lede i tryghed og tillid.

Ledelse skal baseres på tillid til medarbejderne, så der bliver skabt plads og rum til, at medarbejderne kan udfolde deres faglighed og engagement. Tilliden og det faglige handlerum følges af pligt til at holde fagligheden og medarbejderkompetencer ved lige samt af et fælles ansvar for at målene nås og at opgaveløsningen udvikles. Det er i sidste ende et politisk og ledelsesmæssigt ansvar at sikre dette. Og medarbejderne skal have tillid til og sikre at ledelsen udøver deres ledelse bedst muligt inden for de givne rammer og vilkår.

Fokusere kerneopgave, mål og resultater

Arbejdspladsens kerneopgave skal være i centrum for ledere og medarbejdere. Kerneopgaven definerer: Hvad er vores fælles mål, hvilke resultater skal vi opnå og hvordan skal vi opnå dem? Formulering af kerneopgaven er et ledelsesansvar. Løsning af kerneopgaven skal ske i tæt dialog og samarbejde mellem ledere og medarbejdere for at sikre inddragelse og god opgaveløsning.

En klart formuleret kerneopgave bidrager til fokus på klare mål og resultater, hvor mest muligt fagligt råderum sikrer, at opgaver løses med udgangspunkt i arbejdspladsens forhold og behov. Dette kræver gennemsigtighed i opgaveløsningen, samt at ledelsen viser synlighed og vilje til at stå på mål for resultaterne.

Dialog, åbenhed og mod giver nytænkning og innovation

Kreativitet og fornyelse i organisationer opstår, når der er dialog og åbenhed på alle niveauer i ledelsen og mellem og med medarbejderne. Det skal være legitimt at stille spørgsmål og komme med forslag til forbedringer. Ideer, nye måder at lede og løse opgaverne på og aktivering af den fond af viden som medarbejdere besidder, kan kvalificere og få gennemslag, hvis der opstilles de rette betingelser og rammer for alle i ledelsen og for medarbejderne.

God ledelse bidrager til en arbejdspladskultur, hvor medarbejderne har indflydelse på deres eget arbejde og giver udtryk for, hvad de ønsker og forventer af ledelsen. Omvendt må ledelsen være tydelige omkring, hvad de ønsker og forventer af medarbejderne.

Tillidsbaseret ledelse kræver fra ledernes side først og fremmest åbenhed, mod og risikovillighed. Det skal være legitimt for både ledere og medarbejdere at begå fejl – fejl man kan lære af. Og lederne skal have mod til at give slip. Mod til at lytte til andre. Mod til at inddrage medarbejdernes forskellige fagligheder.

Udvikling og fagligt handlerum – og understøttende redskaber

Løbende opfølgning på opgaveløsningen er et redskab til kvalitetsudvikling og effektiv anvendelse af ressourcerne og bør være velbegrundet, enkelt og en integreret del af arbejdsprocesserne. Der skal være ledelsesfokus på opfølgningen i samarbejde med medarbejderne. Det er desuden afgørende, hvordan et understøttende redskab udvikles og implementeres. Redskaber skal være understøttende for at virke motiverende og medarbejderne skal inddrages, når der skal indføres nye opfølgningsredskaber.

Med frihed til at tilrettelægge sit arbejde forudsættes det, at medarbejdere kan redegøres for deres fremgangsmåde og tilgang til opgaveløsningen. Parallelt hermed skal medarbejderens faglighed anerkendes, have mulighed for at komme i spil og kontinuerligt udvikles.

En forudsætning for den tillidsbaserede gode ledelse er, at ledere sikres arbejdsforhold, udvikling og handlerum, der muliggør udøvelse af den gode ledelse for alle deres medarbejdere, akademiske såvel som ikke akademiske.