Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Barselsregler

Du kan her få et overblik over barselsreglerne og hvilke særlige regler, der gælder for ansatte i DR.

Fraværsret

I følge lovgivningen har forældrene tilsammen ret til 52 ugers fravær med dagpenge.

Fraværet er delt op således, at:

 • moren har 4 ugers graviditetsorlov og 14 ugers barselsorlov
 • faren har 2 ugers fædreorlov,
 • tilsammen har forældrene efter den 14. uge 32 ugers forældreorlov. Det er muligt for faren at holde forældreorlov samtidig med morens barselsorlov.

De 32 ugers forældreorlov kan

 • frit deles mellem forældrene,
 • forlænges med 8 eller 14 uger
 • udskydes til afholdelse inden barnet fylder 9 år.

Desuden er der mulighed for delvist at genoptage arbejdet og samtidig forlænge dagpengeperioden.

Forlængelse

Forældrene har ret til at forlænge barselsorloven med 8 eller 14 uger, så de i stedet får 40/46 ugers fravær fra barnet er 14 uger gammelt. Retten til dagpenge er dog fortsat 32 uger. Det betyder, at forældrene i de 40/46 uger får udbe-talt et beløb, der svarer til 32 uger med dag-penge.

Udskydelse

Den ene af forældrene har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af forældreorloven. De udskudte uger af orloven skal holdes i én sammenhængende periode, og holdes inden barnet fylder 9 år. Hvis der skiftes job, beholder forældrene denne ret over for den nye arbejdsgiver.

Forældre kan også aftale med deres arbejdsgiver, at de udskyder op til 32 uger af barselsorloven. De udskudte uger kan holdes drypvis, indtil barnet fylder ni år. Hvis der skiftes job, skal der indgås en ny aftale med den nye arbejdsgiver.

I øvrigt har hver forældre ret til fravær i 32 uger efter den 14. uge, men som det fremgår ovenfor er der alene knyttet dagpenge til samlet 32 ugers forældreorlov.

Genoptagelse af arbejdet delvist og forlængelse af dagpengeperioden

Forældre kan efter aftale med arbejdsgiveren vælge at genoptage arbejdet delvist op til 29,5 timer pr. uge og samtidig forlænge orloven svarende til den tid, man genoptager arbejdet i. Det betyder for eksempel, at man de sidste 5 uger af orloven kan genoptage arbejdet på halv tid og dermed forlænge orloven til 10 uger (på halv tid).

 • særlige regler for ansatte i DR

  Løn under barselsorloven

  I følge DRs regler om løn under barselsorlov mv. har forældre tilsammen ret til 36 ugers fravær med løn. DRs regler gælder for fast- og tidsbegrænsede ansatte.

  De lønnede perioder er delt op således, at:

  Moren har:

  • 8 ugers graviditetsorlov (nogle medarbejdere har en længere periode, hvor der ydes løn, se den relevante overenskomst)
  • 14 ugers barselsorlov

  Faren eller morens registrerede partner har:

  • 2 ugers fædreorlov
  • faren har desuden 2 ugers forældreorlov

  Tilsammen har forældrene efter den 14. uge og indtil udgangen af den 46. uge efter fødslen ret til 10 ugers fravær med fuld løn.

  Faren har mulighed for at placere sine 12 uger eller dele heraf indenfor de første 14 uger efter fødslen.

  De 10/12 uger afholdes i sammenhæng. Det kan mellem DR og medarbejderen aftales, at ugerne deles op, dog ikke i perioder på under 14 dage.

  Ønsker moren eller faren at strække forældreorloven op til 46 uger med reducerede dagpenge svarende til de 32 ugers fulde dagpenge, kan det først ske, når de 10/12 uger med fuld løn er afholdt, idet en forudsætning for løn under denne del af orloven, at DR oppebærer de fulde dagpenge.

  Særlige regler for TBA’ere (tidsbegrænsede ansatte)

  Løber den tidsbegrænsede ansættelse ud mens man er på barselsorlov gælder særlige regler.

  I den tid man er på orlov, mens man er ansat, gælder reglerne i forrige afsnit. Stopper ansættelsen mens man er i den lønnede del af ansættelsen, vil man ikke længere få løn fra DR, men modtage barselsdagpenge fra kommunen. I den situation giver DR et tilskud svarende til barselsdagpengene i den del af barselsperioden, hvor man ville have modtaget løn, hvis man stadig havde været ansat. De nærmere betingelser følger nedenfor:

  Pågældende skal:

  • have været ansat i DR sammenlagt 11 ud af 12 måneder umiddelbart forud for afviklingen af orloven og
  • have haft en beskæftigelse på mindst 25 timer/uge i gennemsnit i de sidste 6 måneder

  Støtten ydes for orlov, der er påbegyndt senest i umiddelbar forlængelse af fratræden.

  Pr. uge udgør støtten 1/52 af indtjeningen i DR i 6 måneders perioden forud for overgangen til orloven.

  Støtten kan dog pr. uge max. udgøre et beløb svarende til de maksimale dagpenge pr. uge pr. 1. januar 2010.

  Der kan ydes støtte i max. 24 uger til moren og i 14 uger til faren. Eventuelle perioder med lønnet orlov reducerer støtteugerne tilsvarende.

  Udbetaling af støtte forudsætter, at reglerne for modtagelse af dagpenge i forbindelse med graviditet og barsel - jf. lov herom - er opfyldt. Støtten er ikke feriepengeberettiget.

  Pågældende modtager selv barseldagpenge fra kommunen.

  Det er endvidere en forudsætning, at der ikke som følge af andet ansættelsesforhold e. lign. oppebæres fuld løn eller støtte som svarer hertil i orlovsperioden.

  Anmodning om støtte fremsendes til DR med den fornødne dokumentation ved orlovsperiodens udløb.

  Varslingsregler

  Forventet fødsel

  Senest 3 måneder før forventet fødsel skal der gives meddelelse til Løn og Rejse samt egen afdeling.

  Fædreorlov

  Senest 4 uger før forventet fødsel, skal det meddeles til Løn og Rejse om fædreorlov ønskes holdt.

  Forældreorlov

  Inden 8 uger efter fødslen skal det meddeles til Løn og Rejse samt egen afdeling om, hvorledes forældreorloven ønskes holdt.

  En far der ønsker at holde forældreorlov med fuld løn umiddelbart efter fødslen samtidig med morens barselsorlov, skal 8 uger før forventet fødselstidspunkt give skriftligt besked om, hvornår han forventer at begynde orloven og længden heraf.

  Udskudt forældreorlov (retmæssig)

  Senest 16 uger før den udskudte forældreorlov på 8 - 13 uger ønskes holdt, skal dette meddeles til Løn og Rejse samt egen afdeling. Det er en forudsætning, at det senest 8 uger efter fødslen, er aftalt at udskyde noget af orloven.

  Udskudt forældreorlov (aftalt)

  Inden den aftalte forældreorlov på op til 32 uger ønskes holdt, skal tidspunktet for afholdelse aftales med Løn og Rejse samt egen afdeling.