Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Vedtægt for Sektoren for Uddannelse, Forskning og Formidling – DM Viden

Nedenfor kan du læse vedtægterne for DM Viden.

§ 1. Navn

Sektoren for Uddannelse, Forskning og Formidling – DM Viden.

§ 2. Formål

Sektoren virker indenfor rammerne af gældende bestemmelser om sektorer i DM's vedtægt. Sektoren skal arbejde for samspil mellem professionsidentitet og fagforeningsidentitet samt udvikle en sektoroffentlighed, hvor fælles problemstillinger italesættes med henblik på politisk handling. Varetagelse af lediges og deltidsansattes vilkår er et væsentligt sektoranliggende.

§ 3. Medlemskab

Sektorens medlemmer er ansat ved universiteter, professionshøjskoler, andre uddannelsesinstitutioner og hospitaler, hvor de er beskæftiget med uddannelse, forskning, patientbehandling eller diagnostik. Sektoren omfatter desuden alle de medlemmer, som er ansat ved forskningsinstitutioner og kulturinstitutioner samt de ledighedsberørte medlemmer, der ønsker tilknytning til et af disse ansættelsesområder.

§ 4. Sektorens organisering

Sektoren opdeles i landsklubber. Ethvert medlem af sektoren er tilknyttet én af disse landsklubber.

Stk. 2. Sektoren består ved denne vedtægts ikrafttræden af fire landsklubber med hver deres bestyrelse: Universitetslærernes Landsklub, DM Professionshøjskoler og Erhvervsakademier, Landsklubben for Forskning og Formidling og Landsklubben for Forskning og videregående Uddannelse.

Stk. 3. Medlemskab af de enkelte landsklubber fastsættes i landsklubbernes vedtægter. Tvivlstilfælde afgøres af sektorbestyrelsen.

Stk. 4. Beslutning om oprettelse og nedlæggelse af landsklubber kan ske med et kvalificeret flertal på 2/3 af sektorbestyrelsens medlemmer.

§ 5. Medlemmernes rettigheder i sektoren

Sektorens medlemmer har i sektoren valgret og opstillingsret til:

Klubbestyrelser (arbejdspladsklubber, landsklubber og landsdækkende klubber)
Hovedbestyrelsen
Kongressen, jf. dog § 10.

Stk. 2. Ethvert medlem i sektoren kan henvende sig til sektorbestyrelsen i spørgsmål, der vedrører sektorens formål.

Stk. 3. Sektorbestyrelsen besvarer sådanne henvendelser skriftligt.

§ 6. Valg af sektorbestyrelsen, dens sammensætning og konstituering m.v.

Sektoren ledes af en sektorbestyrelse på i alt 9 medlemmer med stemmeret. De 8 udpeges af bestyrelserne for landsklubberne på deres første møde efter et valg. Det 9. medlem vælges af og blandt arbejdsmarkedsudvalgets ledighedsberørte medlemmer.

De sektorvalgte medlemmer af HB deltager i sektorbestyrelsens møder med taleret, men uden stemmeret.

Stk. 2 Valgperioden er tre år. Genvalg kan maksimalt finde sted tre gange.

Stk. 3 Hver af de i § 4 nævnte landsklubbestyrelser udpeger to medlemmer af sektorbestyrelsen samt suppleanter.

Stk. 4 Beslutning om ændringer i bestyrelsens størrelse og sammensætning træffes med kvalificeret flertal på 2/3 af sektorbestyrelsen medlemmer.

Stk. 5 Sektorbestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Stk. 6 Sektorbestyrelsen foranstalter nedsættelsen af et arbejdsmarkedsudvalg bestående af repræsentanter for såvel ledige, deltidsansatte som fuldtidsansatte. Sektorbestyrelsen udarbejder kommissorium for Arbejdsmarkedsudvalget. Hver landsklubbestyrelse udpeger 2 medlemmer til arbejdsmarkedsudvalget samt suppleanter. Et medlem er ledighedsberørt og et medlem er i beskæftigelse.

Stk. 7. Sektorbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7. Sektorbestyrelsens hverv

Sektorbestyrelsen varetager gennem koordination af interessevaretagelsen for sektorens medlemmer de opgaver, der er nævnt i DM's vedtægt under hensyn til landsklubbernes autonomi i spørgsmål, som alene vedrører deres område.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som alene vedrører forholdene for sektoren, samt alle anliggender, der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

Stk. 3. I tilfælde af tvivl om et bestemt anliggende skal afgøres af hovedbestyrelsen eller en sektorbestyrelse, bestemmer hovedbestyrelsen, hvor det pågældende anliggende skal afgøres.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen kan anvende sektorens økonomiske midler til formål, der angår sektorens medlemmer inden for sektorens område under respekt for, at DM er én forening.

Stk. 5. Sektorbestyrelsen kan indgå forpligtende aftaler, som alene vedrører sektorens medlemmer, samt afgøre anliggender, der af hovedbestyrelsen henlægges til afgørelse i sektorbestyrelsen.

§ 8. Landsklubbestyrelsernes hverv

Landsklubbestyrelsen behandler og afgør alle anliggender, som alene vedrører forholdene for landsklubben, samt alle anliggender, der af sektorbestyrelsen henlægges til afgørelse i landsklubbestyrelsen. Landsklubbestyrelsen orienterer sektorbestyrelsen om principielle drøftelser.

Stk. 2. Landsklubbestyrelsen kan indgå forpligtende aftaler, som alene vedrører landsklubbens medlemmer.

Stk. 3. Landsklubbestyrelsen har ret til at engagere sig i samfundsdebatten og tage initiativer til samarbejde inden for landsklubbens område med grupper inden for eller uden for DM.

Stk. 4. Landsklubbestyrelsen kan anvende sine økonomiske midler til landsklubbens formål, der angår landsklubbens medlemmer inden for landsklubbens område under respekt for, at DM Viden er en sektor.

Stk. 5. I tilfælde af tvivl om et bestemt anliggende skal afgøres af sektorbestyrelsen eller landsklubbestyrelsen, bestemmer sektorbestyrelsen, hvor anliggendet skal afgøres.

Stk. 6. Landsklubbestyrelsen tilstræber en ligelig kønsmæssig repræsentation og at større medlemsgrupperinger bliver repræsenteret i såvel sektorbestyrelse som landsklubbestyrelse.

Stk. 7. Landsklubvedtægternes bestemmelser om valg skal indeholde en bestemmelse om mindst ét direkte valg.

§ 9. Valg til hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen vælges hvert tredje år ved direkte valg i sektorerne af og blandt sektorernes medlemmer samtidig med valget til landsklubbestyrelsen og valget til DM’s formand, jf. DM’s vedtægt § 14.

Stk. 2. De enkelte sektorer får tildelt et antal pladser i hovedbestyrelsen svarende til den forholdsmæssige del af sektorens medlemmer, jf. dog DM’s vedtægt § 14, stk. 4, 6 og 7. Pladserne opgøres i den enkelte sektor seks måneder før afholdelse af valg.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen sidder tre år og hvert medlem kan genvælges maksimalt tre gange. Valget finder sted således, at den nye hovedbestyrelse tiltræder den 1. januar i det følgende år.

Stk. 4. Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbestyrelsen afspejler sektorens større medlemsgrupperinger.

Stk. 5. Sektorbestyrelsen tilstræber, at opstillingen af kandidater i sektoren til valget til hovedbestyrelsen sker bredt for at tilgodese en ligelig kønsmæssig repræsentation af sektorens medlemmer.

Stk. 6. Sektorbestyrelsen fastsætter øvrige regler for afholdelsen af valg til hovedbestyrelsen, herunder opstillingen af kandidater.

§ 10. Valg til kongressen

Sektorbestyrelsen er i henhold til DM’s vedtægt § 15 ansvarlig for afholdelse af valget og fordeler forholdsmæssigt sektorens pladser i DM's kongres mellem landsklubberne efter deres medlemstal.

Stk. 2. De enkelte landsklubbestyrelser tilrettelægger valg af kongresdelegerede til deres respektive pladser. Landsklubbestyrelserne skal understøtte, at diversiteten blandt landsklubbens medlemmer afspejles i opstillingen til valget til kongressen.

§ 11. Optagelse af andre fagforeningers medlemmer i DM

I forbindelse med optagelse af andre fagforeninger indplaceres de nye ordinære medlemmer i sektoren i overensstemmelse med DM’s vedtægt § 4.

Stk. 2. Sektorbestyrelsen kan i forbindelse med optagelse af andre fagforeninger eller dele af fagforeninger, for en nærmere fastsat periode beslutte at udvide antallet af sektorbestyrelsesmedlemmer med maksimalt to personer pr. optagne fagforening.

Stk. 3. De i stk. 2 nye medlemmer af sektorbestyrelsen vælges af og blandt de ny optagne medlemmer.

§ 12. Ændring af vedtægten

Ændringer i vedtægten kan foreslås af sektorbestyrelsens medlemmer, af en eller flere af landsklubbestyrelserne eller af en gruppe på 100 medlemmer af sektoren.

Vedtægtsændringer vedtages af et kvalificeret flertal på 2/3 af sektorbestyrelsens medlemmer.

Vedtægtsændringer godkendes i hovedbestyrelsen, jf. DM’s vedtægt § 10 og Vejledning om sektorer stk. 8.

§ 13. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Vedtægten træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. I henhold til denne vedtægts § 6 vælger hver landsklubbestyrelse to medlemmer af sektorbestyrelsen. Derudover vælges ét medlem af sektorbestyrelsen af det nedsatte arbejdsmarkedsudvalg.

Før valget i efteråret 2015 godkender DM’s hovedbestyrelse de fire landsklubbers vedtægter efter indstilling fra FOVU og FOF, således at landsklubbestyrelserne kan vælges og udpege medlemmer af henholdsvis sektorbestyrelsen og arbejdsmarkedsudvalget inden for de frister, der er fastsat i valgbekendtgørelsen.

Vedtaget af Sektorbestyrelsen for Forskning og Formidling samt Sektorbestyrelsen for Forskning og Videregående uddannelse henholdsvis den 6. og den 8. juni 2015

Godkendt af DM’s hovedbestyrelse den 31. august 2015.