Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Flytninger og TR's rolle

Få gode råd til at løfte den store opgave, du har, i forbindelse med processen omkring flytningen og selve den fysiske flytning.

Helt overordnet råder DM alle medlemmer og især de tillidsvalgte til at søge indflydelse og gå i dialog med ledelsen hurtigst muligt. Læg vægt på, at du og kollegerne skal have tid, og at dialogen ikke skal føre til forhastede udmeldinger og beslutninger.

Fx opfordrer DM til, at alle berørte får god betænkningstid - gerne 3 måneder, og til at ingen skal tilkendegive, hvorvidt de flytter med eller ej, før de kan træffe beslutningen på et oplyst grundlag.

Husk også i den sammenhæng, at både DM og Akademikerne i udgangspunktet betragter alle de varslede flytninger som væsentlige stillingsændringer.

Veje til dialog

Som tillidsrepræsentant kan du bruge din indflydelse både uformelt og via dit lokale samarbejdsudvalg (SU). Her kan I drøfte procedurerne for flytningen, og hvilke vilkår medarbejderne tilbydes. Sidder du ikke i SU, kan du alligevel bidrage via SU-medlemmerne.

Du skal være opmærksom på, at der under OK18 blev aftalt ændringer til ”Cirkulæret om tillidsrepræsentanter i staten mv.” i forbindelse med geografisk flytning af en institution. Det betyder bl.a., at hvis dele af institutionen flytter (før øvrige dele), så kan der enten på den oprindelige eller den flyttede del af institutionen vælges en midlertidig tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe (min. fem medarbejdere), hvis ikke der allerede er en tillidsrepræsentant det pågældende sted.

Hvis du har brug for at blive klædt bedre på til dialog med ledelsen, er du altid velkommen til at ringe til din DM-konsulent på 38 16 66 00.

Samarbejdssekretariatet har udarbejdet en vejledning med gode råd og inspiration til det lokale samarbejde om flytteprocessen.

Læs Samarbejdssekretariatets vejledning

Det kan også være en god forberedelse at læse Moderniseringsstyrelsens vejledning om udflytninger og deres inspirationspapir, som din ledelse formodentlig vil tage udgangspunkt. Husk, at DM opfatter vejledningen som et partsindlæg og ikke er enige i alle de tolkninger, der er beskrevet i vejledningen. Fx er DM uenig i tolkningen af ansættelsesområde.

Læs Moderniseringsstyrelsens vejledning om geografisk flytning

Læs Moderniseringsstyrelsens inspirationsmateriale om fx kommunikation, fastholdelse og kompetenceudvikling

I forbindelse med OK18 er det aftalt, at parterne skal udarbejde en fælles vejledning om statslige arbejdsgiveres mulige tiltag for berørte medarbejdere i forbindelse med geografisk flytning af statslig arbejdsplads. Så snart vejledningen er klar, vil den være tilgængelig her på dm.dk.

Tre fokuspunkter

Der er vores erfaring, at du som tillidsrepræsentant lige i begyndelsen kan have glæde af at fokusere skarpt på, om flytningen hos jer bliver betragtet som en væsentlig stillingsændring, og derefter på løbende drøftelser med dit bagland, og på at ledelsen husker at kommunikere.

Du kan også bruge regeringens fem pejlemærker til at skabe fælles forventninger til processen. Pejlemærkerne siger, at arbejdspladsen bør:

 1. Sikre tidlig og åben kommunikation
 2. Fastholde medarbejdere og kompetencer
 3. Hjælpe medarbejderne videre, som ikke ønsker at flytte med
 4. Give medarbejdere, der flytter med, en god start
 5. Sikre og fastholde stærke faglige miljøer på den nye beliggenhed.
 • 1. Væsentlighedsbetragtning

  Det er vigtigt så hurtigt som muligt at få en melding fra jeres ledelse eller fra HR, om flytningen af din arbejdsplads anskues som en væsentlig eller en ikke-væsentlig stillingsændring.

  Hvis flytningen medfører en væsentlig forlængelse af transporttiden fra hjem til arbejde, har I krav på partshøring og på et varsel, som svarer til den enkeltes opsigelsesvarsel. Der er imidlertid ikke et fast antal kilometer som rettesnor, og det beror altid på en konkret vurdering. Hvad der er en væsentlig ændring for en medarbejder, behøver altså ikke at være det for en anden.

  DM opfordrer dog til, at I forsøger at få hele flytningen anerkendt som en væsentlig stillingsændring, så alle medarbejdere partshøres og har mulighed for at takke ja eller nej til jobbet – uden at det får konsekvenser i forhold til dagpengeretten.

 • 2. Dialog med dit bagland

  DM opfordrer dig som tillidsrepræsentant til at tage initiativ til drøftelser i jeres DM- eller AC-klub. Det er vigtigt for dit arbejde, at du ved, hvad dine kolleger har af ønsker og behov i forhold til flytningen – både dem, der flytter med og dem, som ikke gør det.

  I kan fx drøfte, hvordan I får hjulpet kolleger godt videre, hvis de ikke har mulighed for eller ønske om at flytte med. Og hvordan I får den nye arbejdsplads til at fungere. Kunne faste hjemmearbejdsdage eller nedsat tid være en løsning. Og hvordan sikrer I fx et godt arbejdsmiljø med mange pendlere.

 • 3. Kommunikation

  Selvom du som tillidsrepræsentant muligvis er i kontakt med ledelsen dagligt og følger processen tæt, så er det ikke nødvendigvis synligt for dine kolleger. Manglende kommunikation kan skabe usikkerhed blandt dine kolleger og desuden gå ud over produktiviteten.

  Som tillidsrepræsentant kan du afhjælpe dette ved at minde ledelsen og HR om, at der skal kommunikeres ud i organisationen løbende og gerne dagligt. Der kan fx etableres en spalte på jeres intranet, hvor ledelsen dagligt kommunikerer om processen – også selvom der ikke sker noget. Det vidner om, at processen bliver taget alvorligt og er med til at skabe tryghed, ro og tillid til, at det hele forløber ordentligt og retfærdigt.