Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Klubarbejde og møder

En AC-klub eller en DM-klub på din arbejdsplads danner et godt afsæt for, at I får et velfungerende samarbejde med ledelsen og indflydelse på eget arbejde.

Dansk Magisterforening
© Morten Bengtsson

Klubbens vigtigste funktion er at være forum for diskussioner om de spørgsmål omkring organisering af arbejdet, arbejdsmiljø og arbejdsvilkår generelt, som optager jer på arbejdspladsen.

Det vil ofte være spørgsmål, som også bliver diskuteret i MED- eller samarbejdsudvalg eller er til forhandling mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen.

Det kan fx være den årlige tillægsforhandling, den lokale lønpolitik eller en lokal aftale om arbejdstiden. Det kan også være retningslinjer for kompetenceudvikling eller andre personalepolitiske spørgsmål.

Tillidsrepræsentanten eller andre fra medarbejdersiden, der forhandler med ledelsen, får det mandat, de skal forhandle inden for, i klubben.   

 • Start en klub på din arbejdsplads

  En faglig klub er et rigtig godt afsæt for at få indflydelse på både løn og arbejdsvilkår. I skal mindst være fem kolleger for at oprette en klub.

  De tre vigtigste grunde til at oprette en klub på arbejdspladen er:

  1. Klubben giver jer mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, som kan føre de lokale forhandlinger om løn og arbejdsvilkår med ledelsen.
  2. Klubben giver jer et forum, hvor I fx kan diskutere og fastlægge jeres ønsker til personalepolitik og lønforhandlinger.
  3. Klubben kan forbedre samarbejdet mellem medarbejderne og ledelsen og give jer god mulighed for at snakke trivsel og fælles problemer på arbejdspladsen igennem.

  Hvem skal være med I klubben?

  I skal være mindst fem medarbejdere for at kunne oprette en klub, men medlemskredsen i en klub kan se forskellig ud:

  • I kan oprette en AC-klub, hvor alle kolleger, som er medlem af en AC-organisation, kan deltage.
  • Hvis I er mange DM’ere på en arbejdsplads, kan I oprette en DM-klub, hvor medlemmer af DM deltager.

  Det kan være en fordel, at klubben har en hvis størrelse, fordi det sikrer jeres repræsentanter et bredt mandat. En lille klub vil som regel være meget afhængig af at have afstemt ønsker og krav med andre klubber på arbejdspladsen.

  Uanset størrelse er det dog vigtigt, at I løbende samarbejder og afstemmer, hvis I har kolleger i andre klubber. Det giver jer et bedre forhandlingsgrundlag.

  For alle klubberne gælder det, at chefer - uanset ansvar - ikke kan være med, fordi de repræsenterer ledelsen og dermed forhandlingsmodparten.

  DM kan hjælpe med at sende en mail ud til de kolleger, som er organiseret i foreningen, hvis du ikke selv har et overblik over, hvem du skal indbyde til at deltage I klubben.

  Opret klubben ved en generalforsamling

  I opretter en klub ved at indkalde alle potentielle medlemmer til en generalforsamling med det formål at stifte en klub. Indkald med tre-fire ugers varsel og vedlæg et forslag til vedtægter for klubben.

  DM har udarbejdet et sæt standardvedtægter for klubber på offentlige arbejdspladser, som I kan tage udgangspunkt I og tilpasse efter behov.

  DM’s forslag til standardvedtægter (pdf)
  DM's forslag til standardvedtægter (Word)

  Dagsordenen for generalforsamlingen bør indeholde:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Godkendelse af vedtægter for klubben
  • Valg af tillidsrepræsentant
  • Valg af tillidsrepræsentant suppleant
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt.

  Få godkendt klubben og anmeld tillidsvalgte

  Efter generalforsamlingen sender I referatet og klubbens vedtægter, som de blev vedtaget på generalforsamlingen, ind til godkendelse i DM. Når vedtægterne er godkendt, kan klubben få økonomisk støtte fra DM.

  Hvis I på generalforsamlingen samtidig har valgt en tillidsrepræsentant og en -suppleant, skal I informere DM om det, så foreningen kan registrere, hvem der er kontakten på arbejdspladsen.

  Anmeld tillidsrepræsentant 

  Kom godt fra start som tillidsrepræsentant

  I en nyetableret klub med en nyvalgt tillidsmand er det særlig vigtigt, at få etableret et klart mandat til at udfylde rollen. Et klart mandat vil både gøre det lettere for dig at gå ind i forhandlinger med ledelsen og lettere at forankre resultatet af dine forhandlinger blandt kollegerne:

  • Sørg for, at I på et af de første klubmøder får diskuteret de aktuelle forhold på jeres arbejdsplads og får fastlagt de mandater, som kollegerne ønsker, du skal have til dine forhandlinger med ledelsen og andre samarbejdspartnere på arbejdspladsen.
  • Brug din klubbestyrelse og din klub løbende som baggrundsgruppe i forhold til arbejdet i samarbejdsudvalget (SU) og til forhandlingerne med ledelsen.
  • Brug DM’s tilbud om uddannelse til TR.
  • Brug den DM-konsulent, som du får en fast tilknytning til, når du er i tvivl om noget.

  Som tillidsrepræsentant er du automatisk medlem af klubbestyrelsen, men du behøver ikke nødvendigvis at være formand.

 • Klubarbejdet

  Få overblik over, hvordan I kan tilrettelægge arbejdet i klubben.

  Uanset om I har dannet en DM-klub eller en AC-klub, er der nogle gode råd, som I kan følge for at få en velfungerende klub med et godt sammenhold.

  Generalforsamling

  Klubben skal afholde generalforsamling én gang om året. 

  Dagsordenen for generalforsamlingen bør indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent
  • Valg af referent
  • Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år
  • Valg af tillidsrepræsentant
  • Valg af tillidsrepræsentantsuppleant
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt.

  Vedtægter for klubben - og eventuelle ændringer i dem – skal ligeledes vedtages på en generalforsamling.

  Der kan også være et dagsordenspunkt, hvor man diskuterer klubbens fremtidige arbejde.

  Bestyrelse

  På generalforsamlingen skal I hvert andet år vælge en bestyrelse, der normalt skal have et ulige antal medlemmer, men hvis størrelse i øvrigt afhænger af, hvor mange medlemmer, der er i klubben, arbejdspladsens størrelse, klubbens opgaver mv. 3-5 medlemmer af bestyrelsen vil være passende på de fleste arbejdspladser.

  Har I valgt en tillidsrepræsentant og -suppleant, er de automatisk medlemmer af klubbestyrelsen. En af klubbestyrelsens væsentligste opgaver er at fungere som det nære bagland for tillidsfolkene.

  Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler opgaverne mellem sig.

  Der kan være en formand, der tager sig af kommunikationen med klubbens medlemmer og for eksempel sørger for at indkalde til møder, arrangere medlemsmøder og for at få økonomisk støtte fra DM.

  Der kan være en sekretær, der tager sig af referatskrivning og anden skriftlig kommunikation.

  Der kan være en kasserer, der står for opkrævning af klubkontingent. En kasserer kan også være den person, der sørger for at få økonomisk støtte fra DM.

  Det er en god idé at fordele opgaverne således, at arbejdsbyrden for den enkelte bliver så lille som muligt, og flest mulige engageres i arbejdet. Derfor er det heller ikke nødvendigvis tillidsrepræsentanten, der skal være formand for klubben.

  Sørg for hele tiden at tænke på at sikre "arvefølgen", så klubben ikke er uforberedt, hvis tillidsfolkene pludselig forsvinder for eksempel på grund af nyt job.

  Medlemsmøder

  Det kan være fornuftigt at planlægge faste medlemsmøder i klubben - udover den årlige generalforsamling. 

  Det kan for eksempel være en gang om måneden på en bestemt dag eller en gang i kvartalet, afhængigt af behovet for at samle klubbens medlemmer. Der er intet til hinder for at indkalde ekstraordinært, når der er behov for at samles imellem de ordinære møder. Men sørg for samtidig at holde fast i den almindelige møderytme, så der hele tiden er en god kontakt og opdatering med, hvad der sker fagligt og socialt i jeres klub og på arbejdspladsen.

  På mange arbejdspladser holder DM/AC-klubben et frokostmøde på en bestemt ugedag, hvor der sker en almindelig orientering, og hvor aktuelle eller løbende sager diskuteres.

  Klubbens vigtigste funktion er at være forum for diskussioner af de faglige spørgsmål, der er aktuelle på arbejdspladsen, og som diskuteres i samarbejdsudvalget eller er til forhandling mellem tillidsrepræsentanten og ledelse. Det kan være den årlige tillægsforhandling, den lokale lønpolitik, fastlæggelse af retningslinjer for hjemmearbejde, en lokal aftale om arbejdstiden, for eksempel flex-aftale eller lokalaftale, det kan være retningslinjer for kvalifikations- og kompetenceudvikling eller andre personalepolitiske spørgsmål.

  Det er normalt også i klubben, at tillidsrepræsentanten og andre, der repræsenterer kollegerne over for ledelsen, får det mandat, de skal forhandle indenfor.

  I kan som klub også ønske en orientering og diskussion om mere generelle spørgsmål, for eksempel overenskomstforhandlingerne eller frit valg af fagforening - eller skaffe jer information og viden om et emne, der senere skal diskuteres med ledelsen eller i samarbejdsudvalget.

  Og endelig er det i klubben, at mange nye diskussioner om løn- og arbejdsforhold og personalepolitiske spørgsmål starter.

  I kan som klub altid henvende jer til DM for enten at få en oplægsholder ud fra DM’s sekretariat - eller få en bevilling til at betale honorar til en ekstern oplægsholder.

  Oplægsholdere udefra

  Det kan give et frisk pust til klubarbejdet med en ekstern oplægsholder, der kommer til medlemsmødet i klubben og holder oplæg om et emne, der er aktuelt på arbejdspladsen og måske bringer nye synspunkter ind i debatten.

  Det kan være en medarbejder fra DM’s sekretariat, der er ekspert inden for området, det kan være DM’s formand eller formanden for den sektor, som arbejdspladsen hører til, der kommer ud og lægger op til debat og diskussion om emnet, eller det kan være en ekstern oplægsholder.

  Forslag til emner:

  • Tillægspolitik
  • Løntjek - Hvad er en medarbejder værd i kroner og øre?
  • Personalepolitik
  • Arbejdstid og merarbejde
  • En familievenlig arbejdsplads
  • Omstruktureringer på arbejdspladsen
  • Arbejdsmiljøtjek
  • Arbejdsmiljøværksted
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Stress og stresshåndtering
  • Arbejdspladsvurdering – hvordan?
  • Hjemmearbejde på godt og ondt
  • Sygdom
  • Kvalifikations- og kompetenceudvikling
  • Strategisk karriereplanlægning
  • Sæt ord på kompetencerne

  Ønsker I en oplægsholder fra DM’s sekretariat, skal I kontakte sekretariatet.

  Kontakt DM’s sekretariat

  Information og kommunikation til medlemmerne

  På nutidens arbejdspladser vil det mest praktiske og mest effektive være - med tilladelse fra ledelsen - at informere klubbens medlemmer elektronisk via e-mail, på arbejdspladsens intranet eller websted.

  I kan også producere skriftligt materiale til klubbens medlemmer, en hvervepjece eller en folder om klubbens formål og arbejde

  Økonomi

  Som klub kan I vælge at opkræve kontingent blandt klubbens medlemmer. Der kan være behov for midler til at dække den almindelige drift af klubben, herunder udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. I skal naturligvis sørge for at råde over de nødvendige midler. Men samtidig er det naturligvis klogt at holde kontingentet så lavt som muligt, så kollegaerne ikke oplever det som en alvorlig økonomisk byrde at deltage i det fagpolitiske arbejde. En del klubber opererer med kontingenter i størrelsesordenen 200 kroner i helårskontingent.

  I kan få økonomisk støtte fra DM, hvis I skal honorere en ekstern oplægsholder, eller I vil kombinere et klubmøde med spisning. I mange klubber er der for eksempel tradition for, at man efter den årlige generalforsamling går ud og spiser sammen og hygger sig under mere uformelle former.

  Klubben og den lokale ledelse

  På det offentlige område er det ikke nødvendigt – som det er det på det private område – at informere ledelsen på arbejdspladsen om, at I har oprettet en DM- eller en AC-klub. Har I valgt en tillidsrepræsentant, skal det dog anmeldes til ledelsen. Det sørger DM for, lige så snart vi får besked om, hvem I har valgt som TR.

  Det er under alle omstændigheder fornuftigt at orientere ledelsen om, at der er etableret en klub, og samtidig få aftalt rammerne for klubbens arbejde.

  De spørgsmål, der bør afklares med ledelsen, er:

  • Om klubben kan bruge arbejdspladsens e-mail, intranet eller websted til intern kommunikation
  • Om klubben kan bruge arbejdspladsens lokaler til afholdelse af møder
  • Om man på arbejdspladsen har mulighed for at stille et særligt lokale (kontor) til rådighed for tillidsrepræsentanterne og klubben
  • Om man i klubben kan holde møder i arbejdstiden – for eksempel i frokostpausen - eller i særlige tilfælde på andre tidspunkter
  • Om klubben - inden for rimelighedens grænser - kan bruge fotokopieringsmaskinen og andet udstyr på arbejdspladsen, papir, kuverter og porto.

  Hvis I oplever, at ledelsen er helt på tværs i forhold til klubbens arbejde, er I meget velkomne til at kontakte DM for at få nogle gode råd, før I går ind i yderligere forhandling med ledelsen.

 • Retningslinjer for støtte og refusion til arbejdspladsklubber

  DM yder økonomisk støtte til generalforsamlinger og klubmøder afholdt i DM- eller AC-klubber. Tilskuddet er 400 kroner pr. DM-medlem på arbejdspladsen pr. år. DM dækker ikke udgifter over dette beløb.

  TR eller en anden repræsentant for klubben skal indsende en ansøgning til DM senest 14 dage inden arrangementets afholdelse, hvorefter ansøger modtager en bekræftelse på ansøgningen.

  Arrangementerne skal have et fagligt indhold og være relateret til fagforeningsarbejdet generelt.

  Hvad kan man søge om?

  Midlerne kan ikke anvendes til dækning af udgifter, som rettelig bør dækkes af eventuelle klubkontingenter eller af arbejdsgiveren (fx vinsmagning, ekskursioner eller lignende), da midlernes primære formål er at bidrage til klubbens faglige arrangementer.

  Midlerne kan anvendes til honorering af foredragsholder, fortæring og rejsegodtgørelse (hvis klubben har flere fysiske ansættelsessteder).

  Eksempel på rådighedsbeløb: Arbejdsplads/klub har 15 DM medlemmer pr. 1.1.2020 og har således 15 x beløbsgrænse til rådighed i kalenderåret 2020. Rådighedsbeløbet følger det enkelte medlem ved deltagelse i klubarrangementer.

  Udgifter til oplægsholder dækkes normalt af beløbet, men der kan i særlige tilfælde søges om yderligere midler til honorar til oplægsholder ved indsendelse af motiveret særskilt ansøgning.

  DM dækker ikke udgifter til billetter, entre, taxaregninger, drikkepenge, gaver eller lignende.

  Sådan får du udgifterne dækket

  Efter arrangementet er afholdt attesterer tillidsrepræsentanten eller et klubmedlem alle originale regnskabsbilag og indsender disse til DM vedlagt en udfyldt refusionsblanket.

  Refusionsblanketten kan kun benyttes ved overførsel til privat konto. Ved udbetaling til CVR-registreret virksomhed kan blanketten ikke benyttes.

  Hvis I har en kantine/restaurant, der kan levere forplejningen, behøver I ikke selv lægge ud, hvis kantinen/restauranten kan sende en faktura på den del af forplejningen, som DM skal refundere.

  Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår

  • Hvilken arbejdsplads der er tale om
  • Dato for arrangementet
  • Navn på ordregiveren (den person der har været i kontakt med DM)

  Husk, at hvis fakturaen skal betales af DM direkte, skal den adresseres til DM og ikke til jeres arbejdsplads og sendes til faktura@dm.dk 

  DM har intet EAN-nr. – vores CVR-nummer er 17542028.

  Disse informationer skal DM også bruge

  Vi skal også bruge en liste over de DM-medlemmer, der deltog i arrangementet. Vær opmærksom på at, hvis der er medlemmer af andre organisationer i klubben, skal du holde medlemslisterne adskilt, så kun lister over DM-medlemmer bliver sendt til DM.

  Andre organisationers medlemmer skal kun nå DM som antal klubmedlemmer og uden angivelse af navne, da organisationstilhørsforhold er en fortrolig oplysning, jfr. Persondataforordningen.

  Det anbefales, at TR/klubben er på forkant og indsender en liste over de DM-medlemmer, der har tilmeldt sig arrangementet, så den enkeltes medlemskab verificeres forud for mødet.

  Bemærk, at fristen for afregning af alle udgifter vedrørende arrangementet er tre måneder fra aktivitetens afholdelse.

  Det er op til arrangøren at sikre fremsendelse af alle udgifter til rettidig afregning. Efter tre måneder fra aktivitetens afholdelse kan refusion af udgifterne afvises, og der henstilles til, at alle afregninger indsendes løbende umiddelbart efter aktivitetens afslutning.

Refusion af udgifter til klubaktiviteter

Anmeld tillidsrepræsentant

Har din arbejdsplads fået ny tillidsrepræsentant eller suppleant?

Anmeld TR