Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Retten til information og drøftelse

Et godt samarbejde på arbejdspladserne er afgørende for medarbejdernes hverdag og for arbejdspladsens muligheder for at levere kvalitet. Her får du en række råd og redskaber til at søge indflydelse på din arbejdsplads.

Viden er magt

Viden er magt. Sørg for, at du har den nødvendige information i rette tid. Medarbejderne har ret til at blive informeret og få mulighed for at drøfte alle væsentlige forhold med ledelsen, så medarbejdernes synspunkter og forslag kan indgå i ledelsesbeslutningerne.

Da SU ikke er et organ, som træffer beslutninger uden at der enighed, er den afgørende magtfaktor for dig som SU-medlem, at du holder fast på din ret til at få information om en række felter. Du har også krav på, at informationen gives tidsnok, så det reelt er muligt at drøfte emnerne, og at den leverede information er til at forstå (det gælder fx regnskaber og budgetter, som skal være gennemskuelige).

I SU-aftalerne er eksplicit nævnt:

a. Arbejdspladsen skal informere om den seneste udvikling og den forventede udvikling i virksomhedens eller forretningsstedets aktiviteter og økonomiske situation

b. Arbejdspladsen skal informere og drøfte situationen, strukturen og den forventede udvikling med hensyn til beskæftigelsen i institutionen samt om alle planlagte forventede foranstaltninger, navnlig når beskæftigelsen er truet

c. Arbejdspladsen skal informere og drøfte de beslutninger, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, herunder beslutning om virksomhedsoverdragelse.

Generelt har I ret til al den information, som betyder noget for arbejdspladsen, så rammerne er meget vide. Er arbejdsmiljøarbejdet lagt ind under SU – det er det i de fleste tilfælde – har I også hele arbejdsmiljøaspektet med. Du kan derfor tillade dig at bede om information om alle hjørner af virksomhedens/institutions virksomhed. Du har naturligvis krav på, at få forelagt informationerne på en sådan måde, at de giver mulighed for at vurdere det område, man fokuserer på. Foreligger de ikke i en sådan form, må du stille krav om, at det sker. Bemærk, at det afgørende er ikke at efterspørge beslutninger. Kunsten er at spørge efter de forhold, som lægger præmisserne for kommende ledelsesbeslutninger. Dermed får I mulighed for at påvirke kommende beslutninger.

Informér dit bagland

Mange medarbejdere oplever arbejdet i samarbejdsudvalgene som uvedkommende. Uanset hvor godt tillidsrepræsentanterne oplever, at arbejdet i samarbejdsudvalgene fungerer med ledelsen, er det derfor vigtigt at inddrage kollegerne i arbejdet.

Klubberne er det oplagte sted at informere og drøfte temaer, der er relevante at tage op i samarbejdsudvalgene, ligesom det er vigtigt at afrapportere, hvad I drøfter i udvalgene.

Også nyhedsmail og nyhedsbreve er gode instrumenter til at informere om og inddrage kolleger i, hvad der foregår. Det er i hvert fald ikke altid, at SU-referater i sig selv har en form, der kan fange andres opmærksomhed. Lav derfor gerne resuméer, som trækker det væsentlige indhold ud i en let og læsbar form.

Ledelsens forpligtelser

Ledelsen har en særlig pligt til at informere om en række forhold omkring forventet udvikling og forventede ændringer i virksomhedens aktiviteter, økonomi, struktur og beskæftigelsesforhold. Dette skal ske, så udvalget kan drøfte informationerne, inden ledelsen træffer endelige beslutninger. Dermed sikrer man, at medarbejdernes idéer og synspunkter indgår i ledelsens beslutningsgrundlag.

Informationer skal primært være skriftlige og gives så tidligt og med et sådant indhold, at medarbejderne i udvalgene kan deltage ligeværdigt i drøftelsen af emnerne.

Ledelsen har ikke mindst pligt til at fremlægge budgetter og regnskaber i forståelig form, så det er muligt for medarbejderne at sætte sig ind i virksomhedens økonomi og drøfte den med ledelsen.

Medarbejdernes forpligtelser

Som medarbejdere er vi måske mest vant til at fokusere på, at det er ledelsen, som skal informere. Og det skal tillidsrepræsentanterne holde ledelsen fast på.

Men det er lige så vigtigt at huske, at også B-siden har en informationspligt. B-siden bør fremlægge problematikker og forhold, som det er vigtigt, at der er ledelsesmæssigt fokus på. Det kan være arbejdsmiljømæssige problemer, problemer med ligestillingen eller ubalancer mellem ressourcer og arbejdsopgaver.

Når medarbejdersiden således aktivt informerer om problematikker i baglandet, er ledelsen forpligtet til at lytte og drøfte, hvordan problemerne kan afhjælpes. Ved at medarbejdersiden aktivt bringer problemstillinger op, sikrer man, at udvalgene arbejder aktivt og ikke bare er et sted, hvor ledelsen informerer og medarbejdersiden lytter.