Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Skab indflydelse lokalt

Et godt samarbejde på arbejdspladserne er afgørende for medarbejdernes hverdag og for arbejdspladsens muligheder for at levere kvalitet. Her får du en række råd og redskaber til at søge indflydelse på din arbejdsplads.

Arbejdsmiljørepræsentanten

Oprethold et godt samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten. For at styrke arbejdspladsens arbejdsmiljøarbejde indeholder samarbejdsaftalerne bestemmelser, som gør det muligt at sammenlægge samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg.

Sammenlægning af udvalg kan for nogle arbejdspladser sikre en bedre varetagelse af især det psykiske arbejdsmiljø.

En aftale om sammenlægning af udvalgene berører ikke varetagelsen af de opgaver, funktioner, pligter og rettigheder på decentralt og centralt niveau, som er henlagt til arbejdsmiljøorganisationen. Dette indebærer, at arbejdsmiljøarbejdet stadig skal varetages på to niveauer – i det sammenlagte udvalg og i arbejdsmiljøudvalget.

Uanset hvad, giver det som tillidsrepræsentant god mening at opretholde et godt samarbejde, ikke mindst med arbejdsmiljøorganisationens arbejdsmiljørepræsentanter. Og som DM’er kan der måske også være mening i at motivere en DM-kollega til at melde sig som arbejdsmiljørepræsentant.

Nærhedsprincippet

Nærhedsprincippet: Få etableret SU tættest muligt på de involverede. Arbejdet i samarbejdsudvalgene kan opleves som uvedkommende, hvis udvalgsarbejdet foregår langt fra, hvor tingene sker. En vigtig forudsætning for at få arbejdet i samarbejdsudvalgene til at fungere og give mening for såvel medarbejdere som ledere, er derfor at få udvalgene forankret tæt på de lokale beslutningskompetencer.

Det vil også give meget bedre mulighed for at få udarbejdet lokale personalepolitikker, der opleves som forståelige og relevante for de lokale ledere og medarbejdere.

Det giver fx ikke altid mening, hvis en arbejdspladsvurdering udfærdiges "ovenfra" og ikke tilpasses de faktiske forhold som lokale medarbejdere og ledere virker og agerer i – med de særlige opgaver og faglige personalesammensætninger, der gælder.

Det er faktisk et krav, at samarbejdsudvalgene skal matche ledelsesniveauerne, så der er tale om repræsentation inden for områder, der er omfattet af ledelsesretten.

DM finder, at denne mulighed for at oprette lokale samarbejdsudvalg for selvstændige ledelsesmæssige enheder skal udnyttes i størst muligt omfang.

Ikke mindst på de nye store professionshøjskoler kan der være god grund til at udnytte disse muligheder. Udgangspunktet bør være, at der er et samarbejdsudvalg så tæt på den enkelte medarbejder som muligt, så SU kommer til at beskæftige sig med konkrete problemer i det daglige arbejde.

Dette betyder ikke, at der for den samlede institution ikke kan og skal være et samlet SU eller Centralt SU (CSU/HSU). Men i sagens natur vil arbejdet på dette niveau være af mere overordnet og generel karakter og ikke i samme grad kunne tage hensyn til lokale forhold. Udgangspunktet må således være et nærhedsprincip.

Få hjælp udefra

Få hjælp udefra, hvis det ikke fungerer. Begge sider i udvalgene har en pligt til at søge det gode samarbejde og indgå i drøftelser, hvis den anden part ikke mener, at man fremmer dette.

Mener I ikke, at ledelsen lever op til sine forpligtelser, fx ved ikke at levere den udbedte information, skal I i første omgang konfrontere ledelsen med dette.

Hjælper det ikke, har I mulighed for at forelægge spørgsmålet for de centrale parter.

Inden skal ledere og medarbejdere naturligvis i så høj grad som muligt forsøge at blive enige lokalt, så man kun forelægger spørgsmål for de centrale parter, hvis det efter en grundig drøftelse viser sig, at det virkelig er umuligt at opnå enighed. Og som medlem af DM er det oplagt for dig i første omgang at kontakte din konsulent i DM og på den måde få hjælp udefra.

Medarbejdernes klagemuligheder

Spørgsmål om fortolkning og brud af samarbejdstaler forelægges henholdsvis Kommunernes Landsforening (KL) eller Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO).

I praksis kontakter I som medarbejderrepræsentanter DM, som så – via KTO – drøfter spørgsmålet med henholdsvis Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. I visse tilfælde er det også muligt at forelægge spørgsmålet for en voldgift, som træffer endelig beslutning.