Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Brug samarbejdsudvalget

Et godt samarbejde på arbejdspladserne er afgørende for medarbejdernes hverdag og for arbejdspladsens muligheder for at levere kvalitet. Her får du en række råd og redskaber til at søge indflydelse på din arbejdsplads.

Fastlæg retningslinjer

I samarbejdsudvalget får du indflydelse på de generelle retningslinjer for arbejdspladsen.

Tillidsrepræsentanten er automatisk medlem af arbejdspladsens samarbejdsudvalg (SU), og er med til at aftale generelle retningslinjer for arbejdspladsen. Det kan fx være om kompetenceudvikling, medarbejderudviklingssamtaler eller ansættelse på særlige vilkår, når arbejdspladsen skal have formuleret en personalepolitik.

Retningslinjer eller principper, vedtaget i samarbejdsudvalgene, kan kun opsiges med mindst tre måneders varsel. Og samarbejdsudvalget skal inden opsigelse forsøge at ændre de hidtidige retningslinjer på en måde, der er tilfredsstillende for udvalgets medlemmer.

Ledelse og medarbejdere har i det hele taget pligt til at udvise positiv vilje til at opnå enighed i samarbejdsudvalgene. Ellers er det ensbetydende med brud på samarbejdsaftalen. Medarbejderne har således muligheder for at klage, hvis samarbejdsaftalernes bestemmelser ikke overholdes. Læs mere nedenfor.

Få en plads i SU

Alle offentlige arbejdspladser har pligt til at oprette samarbejdsudvalg (SU). Forudsætningen for at kunne danne et SU er, at der er tale om en selvstændig organisatorisk enhed med selvstændig ledelse. En stor arbejdsplads kan således være opdelt i mindre enheder med lokale samarbejdsudvalg, og den samlede institution kan have et samlet centralt samarbejdsudvalg. I de store centrale samarbejdsudvalg er det ikke altid muligt for DM at være repræsenteret.

Samarbejdsaftalerne forudsætter, at der i sådanne tilfælde skal være et kontaktudvalg, hvor de, som ikke er repræsenteret i Det centrale samarbejdsudvalg har mulighed for at blive orienteret om arbejdet i udvalget og på forhånd drøfte de sager, som skal behandles i samarbejdsudvalget.

For DM’ere er kontaktudvalget af særlig interesse på arbejdspladser, hvor DM ikke kan forvente en direkte repræsentation.

Brug baglandet

Det er afgørende at have en forståelse for samarbejdsudvalgets karakter. Man stemmer ikke om de forskellige forhold, og ledelsesretten er ikke indskrænket. Beslutninger i SU fordrer enighed.

Der er naturligvis mange muligheder for at påvirke, hvor denne enighed skal ligge. En afgørende faktor er, at man i SU-sammenhæng kan tale med vægt bag ordene. Udgangspunktet for at kunne gøre dette er, at du som medarbejderrepræsentant har kollegerne bag dig. Det er derfor vigtigt for din forhandlingsposition, at du har en klar fornemmelse af, hvad dine kolleger mener. Vær sikker på at du på afgørende punkter kender dine kollegers holdninger. Sørg for at du har holdt et møde inden SU-mødet. Er der ikke tid til et fællesmøde, kan du få kollegernes synspunkter via en mailudveksling, hvor kollegerne har mulighed for at give deres mening til kende.

Der ligger således en mild pression overfor ledelsen i, at man ved, at kollegerne vil være utilfredse med et ledelsesforslag. Kollegerne er naturligvis bedre og mere motiverede medarbejdere, hvis de er tilfredse med forholdende på arbejdspladsen.

Ved aktivt at bruge samarbejdsudvalgene til at fastlægge nogle overordnede politikker, kan medarbejderne, via deres repræsentation i udvalgene, opnå stor indflydelse på forhold, der vedrører arbejdspladsens overordnede mål og strategier og deres egen ansættelsesforhold og udviklingsmuligheder.

Koordinering

Udvalgene er opdelt i en ledelses- og en medarbejderside. De forskellige personer, som sidder i udvalgene repræsenterer således under ét henholdsvis ledelses- og medarbejdersiden.

På ledelsessiden er der oftest tale om en tæt koordination, hvor der er én, som i praksis fører ordet.

Medarbejdersiden er ofte mere fragmenteret, hvor der (mere eller mindre eksplicit) er forskelle i interesserne alt efter hvilken (hoved)organisation, man kommer fra.

For at matche koordinationen på ledelsessiden er det vigtigt, at man også på medarbejdersiden koordinerer arbejdet i SU-udvalget. Man bør således forsøge at finde fælles holdninger og synspunkter og dermed reelt fremstå samlet.

Derfor er der grund til at forberede arbejdet i udvalgene ved formøder eller lignende på medarbejdersiden. Er DM ikke repræsenteret i udvalgene, er der særlig god grund til at DM’s tillidsrepræsentant tager initiativ til koordinering på tværs.

Vær varsom med at indgå formelle afstemningsregler på medarbejdersiden. I risikerer at blive stemt ned på "egen side af bordet." Vær derfor også opmærksom på styrkeforholdet mellem AC’erne i forhold til repræsentanter fra de to andre hovedorganisationer – LO og FTF. Det er ikke altid, at de tre personalegrupper har sammenfaldende interesser.