Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Kig ledelsen efter i kortene

Et godt samarbejde på arbejdspladserne er afgørende for medarbejdernes hverdag og for arbejdspladsens muligheder for at levere kvalitet. Her får du en række råd og redskaber til at søge indflydelse på din arbejdsplads.

Økonomi er magt

De helt afgørende punkter, hvor man kan kigge ledelsen efter i kortene, er økonomi og, når det handler om overvejelser om strukturændringer. I sidste ende er det altid økonomien, som kan give varsler om ændringer i såvel positiv som negativ retning.

Det er derfor vigtigt, at du som SU-medlem følger grundigt med og beder om information i forbindelse med budgetlægning og regnskab. Mange SU-medlemmer føler sig ikke rustet til denne opgave. Så meget desto vigtigere er det at koncentrere sig om opgaven.

Man kan forlange, at både budget og regnskab bliver fremlagt i en form, som gør det muligt at overskue konsekvenserne. Sker det ikke, skal du blive ved med at spørge til det giver mening. Du vil også kunne modtage hjælp fra DM’s sekretariat, ligesom DM i forbindelse med det andet kursus for nye tillidsrepræsentanter bruger en del tid på at sikre, at tillidsrepræsentanterne har de fornødne forudsætninger for at læse budgetter og regnskaber. Den tid, som anvendes på at analysere budgetter og regnskaber, er indflydelsesmæssigt formodentlig den bedst anvendte tid.

Find inspiration

Det er en god idé at bruge samarbejdsudvalget til at få fastlagt retningslinjerne for kompetenceudvikling, medarbejderudviklingssamtaler, lønpolitik og andre dele af personalepolitikken. Husk, at retningslinjer eller principper vedtaget i samarbejdsudvalgene kun kan opsiges med mindst tre måneders varsel.

DM har udarbejdet nogle eksempler på personalepolitikker, som du eventuelt kan tage afsæt i, når I står for at skulle lave eller revidere jeres egne. Det er naturligvis vigtigt at tilpasse personalepolitikken, så den er konkret og giver mening for netop din arbejdsplads. Af samme grund er det jo netop vigtigt, at både medarbejdere og ledelse er enige i og bakker op omkring politikkerne.

Punkter til dagsorden

Samarbejdsudvalget tager sig overordnet af arbejds- og samarbejdsforhold. Udvalgene er pålagt en række særlige opgaver med en oftest tilhørende informationspligt, pligt til at drøfte og/eller indgå retningslinjer og aftaler.

Blandt de faste punkter, udvalgene skal tage sig af, er:

  • Den økonomiske situation, herunder budget og regnskab
  • Aktuel situation og udvikling med hensyn til beskæftigelse og arbejdstilrettelæggelse – herunder i tilfælde, hvor der forventes nedskæringer i antallet af medarbejdere
  • Større rationaliserings- og omstillingsprojekter – herunder udliciteringer og outsourcing
  • Personalepolitik – herunder ligestilling
  • Kompetenceudvikling
  • Arbejdsmiljø – herunder arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere problemer med arbejdsrelateret stress og opfølgning på Arbejdspladsvurderinger (APV)
  • Medarbejdertilfredshed og trivsel
  • Opfølgning på sygefravær
  • Arbejdet med at identificere, forebygge og håndtere problemer med vold og chikane

Uformel snak

Udnyt den uformelle snak mellem møderne. Husk, at i SU gælder de samme regler som for enhver anden forhandling. Det er ofte på de formelle møder, man bekræfter enighed eller konstaterer uenighed. Formelle møder kan dog have en tendens til at antage rituel karakter. Husk derfor også at benytte dig af de uformelle lejligheder før de formelle møder til at fremme din dagsorden.

Er der store knaster, er det bedre at arbejde for at oprette arbejdsgrupper/underudvalg, som kan se på de mere tekniske sider af sagen og opnå enighed. Som SU-medlem/TR er det vigtigt, at man udnytter tiden mellem møder til at påvirke modparten på tomandshånd, at få afprøvet synspunkter og pege på nye veje. Disse kan herefter komme i spil i underudvalg eller direkte på SU i en mere formel formulering.